LOADING

শিক্ষিত চাকরি সানতাড় ক আবোঃওয়া জানাম আড়ং তে রড় লাজাও ক বুঝৌও আঃ চেদাঃ ?

Spread the love


অনলিয়ৌঃ- সিরজন কুমার টুডু ( ঝাড়গ্রাম )|

আবোঃওয়া রড়, সমাজ, আরিচালি ধারতীজাকাৎ রে এ্যটাঃ জাতি খন আডি সরেশ তাবনা এনহ চেদাঃ আবঃরেন শিক্ষিত চাকরি সানতাড় ক আবোঃওয়া জানাম আড়ং তে রড় লাজাও ক বুঝৌও আঃ ? চেদাঃ আবোঃওয়া সমাজ, আরিচালি কঃ হিরকৌ আঃ কানা ক ? মেনখান চেদাঃ ? নোওয়া রেন দায়ী দ অকয় ? নোওয়া রেন দায়ী দ আর অকয়হ বাং, আবরেন এগাত-আপাত গে। চেদাঃ সে আবরেন এগাত-আপাত যদি আজরেন গিদৌর পিদৌর ক আবোঃওয়া সান্তাড় রড় বায় সেড়া আয়া এনখান আজরেন গিদৌর পিদৌর দ চিকৌতেয় বাড়ায়া আবোঃওয়া সান্তাড় রড় ধারতী জাকাৎ রে এ্যটাঃ জাতি খন তিনৌঃ গরব আনা মেনতে ? আবরেন এগাত-আপাত যদি আজরেন গিদৌর পিদৌর ক আবোঃওয়া সান্তাড় সমাজ,আরিচালি এমান ক ইদিকাতে বায় সেড়া আয়া এনখান আজরেন গিদৌর পিদৌর দ চিকৌতেয় বাড়ায়া আবোঃওয়া সান্তাড় সমাজ,আরিচালি এমান ক এ্যটাঃ জাতি খন তিনৌঃ সরেশা,তিনৌঃ কিষৌড়া মেনতে ? আদঃ আমরেন গিদৌর পিদৌর ক যদি আবোঃওয়া রড়, সমাজ,আরিচালি এমান ক ইদিকাতে লুতুর রে বাম রেবেদ আয়া এনখান চেদাঃ আদঃ আমরেন গিদৌর পিদৌর দ দিকুয়া রড়, সমাজ,আরিচালি এমান ক বায় আপনার সারিয়া ? আর চেদাঃ গে বাং আবোঃওয়া রড়, সমাজ,আরিচালি এমান ক বায় আড়িশাঃ আয় ? চেদাঃ বায় হিরকৌ আঃ আয় ? চেদাঃ বায় বিডুজাঃ আয় ? তাহলে ঞেলঃ কানা নোওয়া রেন দায়ী দ আবরেন এগাত- আপাত গে! ঞেল আকানা সে ঞেলঃ কানা আডিগান চাকরি সান্তাড় ক ( তবে সানাম চাকরি সান্তাড় আঃ কাথা দ বাং লৌই হুয়ু কানা ) সান্তাড় রড় তে আর সান্তাড় উপরুম এমঃ তে লাজাও ক বুঝৌও আঃ। গরব তে চট কাটুব তেক তাড়ামা,মনে মনেতেদ সেরমা লাফাঙ ক সাব উতৌর আকাদ লেকা ক আইকৌও জঙা। রায় কাকড়া বেদ লেকা ঘানে ঘানে রং ক বদল তাকোওয়া। সান্তাড় সমাজ রেক জানাম লেনতে তেহেঞ ST লেকাতে চাকরিম ঞাম আকাদা, অনা কাথাদ চাকরি ঞাম তায়নম গে একাল ক হিড়িঞ সাগিঞ আকাদা। অনাতে আকরেন গিদৌর পিদৌর ক সান্তাড় রড়, সমাজ,আরিচালি এমান ক বদল তে দিকুয়া রড়, সমাজ,আরিচালি এমান কক সেড়া আক কানা। অনাতে আকরেন পঙ পঙ্গাড়া কদ সানাম গেক দিকু আকানা। কাথা রে বাংক মেন আঃ ” আমিচ সিম এগা যদি আজা বেলে বাং হবর কাতে মারাঃ বেলেম হবর হচঃ এয়া এনখান উনি সিম এগাদ মারাঃ হপন গে হপন উডুক কোওয়ায়‌। উনকু মারাঃ হপন, হপন অকতঃ জানিচ খান উনি সিম এগা সাওক আচুর বাড়ায় আক মেনখান সেড়া লেনখান ক উনকু মারাঃ হপন দ আদঃ সিম সাওদ বাংক গাতে আঃ। এনখান তাহলে আমাঃ অড়াঃ খন সিম হপন বৌড রেয়াঃ কাথা তাহে কানা মেনখান অনা বদল তে আমাঃ অড়াঃ রে মারাঃ হপন ক বৌড এনা।” তাহলে খান মারাঃ হপন বৌডরেন দায়ী দ উনি অড়াঃ মালিক গে। অনাতে আবরেন এগাত- আপাত ক সিম হপন বাং বৌড কাতে মারাঃ হপন ক বৌড জঙ কানা। এনখান দ মারাঃ হপন দ মিৎদিন হিলৌঃ দ অড়াঃ রে বাং বাসা কাতে দারে ডৌর রেয় বাসা আয়। দারে ডৌর রে বাসা বাসা তে মিৎদিন হিলৌঃ দ বির তালাতেয় উডৌও আদঃ আয়। ঠিক অনকাগে আবরেন গিদৌর পিদৌর হ উনকু উডৌও মারাঃ লেকাগে সমাজ খন ক উডৌও আদঃ কানা। মানেক দিকু উতৌর আকানা। দিকু লেনখান ক উনকু করেন পঙ পঙ্গাড়া কোওয়া উইহৌর ভাবনা চেৎলেকা বদলঃ তাকোওয়া অনাগে কাটিচ বন ঞেল সাঙ্গে লেগে।
১) মিৎ বছর ঝাড়গ্রাম রে ৩০ শে জুন হুল মাহা মানাও বাতাও বাখরা তে মিৎ সঙগঠন পাহাটা খন বার পে হড় কাউডি গড় বাখরা তে দুয়ৌর দুয়ৌর সেনকাতে কাউডি ক আদৌই এৎ তাহেৎ। কাউডি আদৌই আদৌই তে মিৎ চাকরি সান্তাড় অড়াঃ রেক সেটের এনা। উনিয়া অড়াঃ সেটের তায়নম বাহেরে খন কলিং বেল (Calling bell) ক বাজাও কেঃ আঃ। কলিং বেল (Calling bell) বাজাও তায়নম ১৪-১৫ উমেরান মিৎ কুড়ি গিদরৌ অডোক হেজ এনায়। উনি কুড়ি গিদরৌ ঞেলতে নুকুদ সান্তাড় তেক মেতায় কানা ৩০ শে জুন বাখরাতে কাউডি আদৌই লে হেজ আকানা, আম বাবা হহঃ আয় মে। নোওয়া কাথা আজম তায়নম উনি কুড়ি গিদরৌ দুয়ৌর খন আজ বাবায় হহঃ আয় কানায় ” বাবা তুমি বাইরে এস, আদিবাসী রা এসছে, তোমার সাথে কথা বলবে”। নোওয়া কাথা লৌইকাতে উনি কুড়ি গিদরৌ দয় অড়াঃ ভিতৌর সেৎ এ বলঃ নাপড় এনায়। মাঃ আদঃ চেৎলেকাম বুঝৌও আঃ ? সান্তাড় কুড়ি গিদরৌ হুয় কাতে নোওয়া কাথায় লৌই কেঃ আঃ যে ” আদিবাসী রা এসছে”। আডি হাহাড়াঃ গেম বুঝৌও আঃ। উনি কুড়ি গিদরৌ আঃ কাথাতে বুঝৌঃ কানা যে আক দ আদিবাসী সান্তাড় দক বাং কানা। যাহায় ক কাউডি আদৌই ক সেন আকানা উনকু গে আদিবাসী সান্তাড় দ। উনি কুড়ি গিদরৌ নংকান উইহৌর ভাবনা কাতে রড় কে আঃ চেদাঃ ? কারণ আজরেন এগাত-আপাত উনি কুড়ি গিদরৌ সান্তাড় রড় বাং কিন সেড়া আকা দে তে দিকু আড়ং তেয় কুলি কেৎ কোওয়ায়। আজিজ কুড়ি গিদরৌ সান্তাড় সমাজ,আরিচালি এমান ক বাং কিন সেড়া আকা দে তে ” আদিবাসী রা এসছে” নোওয়া কাথা উনি কুড়ি গিদরৌয় লৌই দাড়ে আদা। নোওয়া রেন দায়ী দ পুরোপুরি আজ রেন এগাত-আপাত গে।
২) যাহায় যাহায় এগাত- আপাত ক আক করেন গিদৌর পিদৌর ক আবোঃওয়া সান্তাড় রড় বাং ক সেড়া আকাৎ কঃ আঃ, উনকু কদ সান্তাড় সমাজ,আরিচালি এমান ক ইদিকাতে চেৎহ বাং ক বাডায়া আর সাঁওতে দিকু সাঁও আবোওয়া বাপলা বাং গান আঃ, নোওয়া কাথা কহ বুটৌঃ সাহিচ বাং ক লৌই আকাৎ কোওয়া। অনাতে অনকান ঘারঞজ রেন কড়া কুড়ি গিদরৌ দ সান্তাড় কদ ক আড়িস আঃ কোওয়া। অনাতে দিকু সাঁও ক বাপলা কানা আর আবোওয়া সাঁওতা খন ক আদঃ কানা। উনকু ক রেন এগাত- আপাত যদি সান্তাড় রড়, সমাজ,আরিচালি এমান ক ইদিকাতে ক সেড়া কে কোওয়া এনখান উনকু ক রেন গিদৌর পিদৌর দ দিকু সাঁও দ বাংক বাপলা কঃ আঃ আর আবোওয়া সাঁওতা খন দ জানিচ বাংক আদ কঃ আঃ। তাহলে খান ঞেলঃ কানা দিকু সাঁও বাপলা কাতে আবোওয়া সমাজ খন আকরেন গিদৌর পিদৌর আদঃ রেন দায়ী দ উনকু ক রেন এগাত- আপাত গে।
৩) যাহায় যাহায় এগাত- আপাত ক আক করেন গিদৌর পিদৌর ক আবোঃওয়া রড়, সমাজ, আরিচালি এমান ক বাং ক সেড়া আকাৎ কোওয়া উনকু ক রেন গিদৌর পিদৌর দ হাপেন চাকরি ঞাম তায়নম অফিস রে দিকু হপন কক যদি ক মেতাঃ আঃ কোওয়া আপেয়াঃ রড় দ চেৎলেকা চ আজমঃ তাপেয়া? আপেয়া সমাজ,আরিচালি দ বাং ঠিক তাপেয়া। অনে অনকান সমাজ তা পে ? আপেয়াঃ সমাজ দ আডি লাতার তা পেয়া ? নঙকান আয়মা আবোওয়া সমাজ বিরুদ রে উনকু দিকু ক কাথা ক আজম আঃ কোওয়া। নঙকান অপমান লেকান কাথা কহ উনকু গিদরৌ ক দিকু ঠেন হজম হুয়ু তাকোওয়া। চেদাঃ সে উনকু ক রেন গিদৌর পিদৌর মা আবোওয়া সমাজ,আরিচালি ইদিকাতে চেৎহ বাংক বাডায় তে দিকু সাঁও বাংক খৌপৌরি দাড়েয়াঃ কানা আর খৌপৌরি কাতে বাংক বুঝৌও দাড়েয়াঃ ক কানা যে আবোওয়া রড়, সমাজ,আরিচালি দিকু খনাঃ তিনৌঃ সরেশ আঃ মেনত ? আবঃ ক রেন এগাত-আপাত ক যদি উনকু ক রেন গিদৌর পিদৌর ক আবোঃওয়া রড়, সমাজ,আরিচালি কঃ না পায় তেক বাডায় হচঃ কে কোওয়া এনখান উনকু ক রেন গিদৌর পিদৌর দ দিকুঠেন দ বাংক রড় সিড়িচ হচঃ কঃ আঃ হুনৌঙ। তাহলে উনকু ক রেন গিদৌর পিদৌর ক দিকু ঠেন রড় সিড়িচ হচঃ লাগিদ দায়ী দ আবরেন এগাত-আপাত গে।

তাহলে ঞেলঃ কানা আবোঃওয়া রড়, সমাজ,আরিচালি আবরেন গিদৌর পিদৌর ক বাংবন সেড়া আকাৎ কঃ তে আবোঃওয়া রড়, সমাজ,আরিচালি কঃ আড়িসাঃ কানা ক, হিরকৌ আঃ কানা ক। নোওয়া রেন দায়ী দ আব করেন এগাত-আপাত ক গে। বাংচ শিল্পপতি লোভতে, বাংচ মঙ্গলগ্রহ রে চালাঃ রেয়া আশতে আবরেন শিক্ষিত চাকরি সান্তাড় ক আবোঃওয়া রড়, সমাজ, আরিচালি কঃ বাংক কুশিয়াঃ কানা। আমদ ডাক্তারঃ মে,আমদ ইঞ্জিনিয়ারঃ মে,আমদ মাস্টারঃ মে,আমদ উকিলঃ মে,আমদ ব্যারিস্টারঃ মে,আমদ শিল্পপতিঃ মে,আমদ মঙ্গলগ্রহ চালাঃ মে। নোওয়া রেদ ইঞাঃ নাসেনাঃহ আপত্তি বানুঃতিঞাঃ। বরঞ্চ নোওয়া আজম কাতে ইঞ কুশিঞ বুঝৌও আঃ,রৌসকৌঞ বুঝৌও আঃ। মেনখান আবরেন সান্তাড় ক দিকু আড়ং সেড়া কাতে চাকরি এদা ক,দিকু তে আডি নাপায়ক রড় আঃ,দিকু রড়হ সেড়ারেয়াঃ লাকতি মেনাঃ আঃ বাংখান দিকু সাঁও খৌপৌরিয় আবন চিকৌতে? নোওয়াদ ইঞহুঞ সাপোর্ট আঃ। তবে বাংলা, উড়িয়া, হিন্দি,অসমিয়া, বিহারী, ইংরেজি তে আবরেন সান্তাড় ক রড় দাড়েয়াঃ আঃ। নোওয়া মা আডি গরব আন কাথা কানা। আবদ সান্তাড় হুয় কাতে এ্যটাঃ জাতিয়াঃ ভাষা বন রড় দাড়েয়াঃ কানা। মেনখান এ্যটাঃ জাতিদ উনৌঃ আলগাতে আবোওয়া রড় বাংক সেড়া দাড়েয়াঃ কানা। নোওয়াদ সান্তাড় হপন হুয় কাতে আডি গরবরেয়াঃ কাথা কানা। মেনখান আমদ বাংলাতে নাপায় এম রড় গান কে আঃ মানে আমাঃ জানাম আড়ং দম হিরকৌ আঃ আম ? উড়য়ৌ তে নাপায় এম রড় গান কে আঃ মানে আমাঃ জানাম আড়ং দম হিরকৌ আঃ আম ? হিন্দি তে নাপায় এম রড় গান কে আঃ মানে আমাঃ জানাম আড়ং দম হিরকৌ আঃ আম ? বিহারী তে নাপায় এম রড় গান কে আঃ মানে আমাঃ জানাম আড়ং দম হিরকৌ আঃ আম ? অসমিয়া তে নাপায় এম রড় গান কে আঃ মানে আমাঃ জানাম আড়ং দম হিরকৌ আঃ আম ? ইংরেজি তে নাপায় এম রড় গান কে আঃ মানে আমাঃ জানাম আড়ং দম হিরকৌ আঃ আম ? নোওয়াদ চেৎলেকান উইহৌর ভাবনা তাম ? আসলে আবরেন সান্তাড়াঃ উইহৌর ভাবনা দ নংকানা – যাহায় গে শিক্ষিত লেন খানগে, যাহায় গে শিক্ষিত কাতে চাকরি ঞাম লেখান গে আকঃ আকঃতে নংকা ক উইহৌর ভাবনা জঙা সেদায়ঃ হাপাড়াম কোওয়া মচাখন নংকান কাথা আজম আকানা ” সেদায়ঃ মিৎ অকতে বির তুয়ু আঃ ইচ নাসেনা রানলেকা লাগাঃ কান তাহেন। অনাতে বির তুয়ু আঃ ইচ রান লাগাঃ কান তাহেৎ তে উন অকতঃ সান্তাড় ক বাড়গে- ঝাড়গে,লাটা-পাটা রে বির তুয়ু আঃ ইচ ক পাজা এৎ তাহেৎ সে পানতে এৎ তাহেৎ। যেখন বির তুয়ুয় বুঝৌও ঞাম কে আঃ যে ইঞাঃ ইচ রান রে লাগাঃ কানা। নোওয়া কাথা যেখন বির তুয়ুয় আঙ্গজ ঞাম কেদায়, উন যখন বির তুয়ুয় মনে কে আয় ইঞাঃ ইচদ তাহলে খান আডি দাম আনা। এনখান উনি বির তুয়ু দ ইনৌঃ তায়নম খন দ আদয় লৌই আঃ, ইঞদ আদঃ বাড়গে-ঝাড়গে,লাটা-পাটা রেদ বৌঞ ইচ আঃ, উসুল বুরুরিঞ ইচ আঃ। ইনৌঃ খান আদঃ ইঞাঃ ইজ আদঃ সান্তাড় ক পাজা তে বাংক ঞাম তিঞাঃ”। আদ আবরেন সান্তাড় হ কাটিচ নাসেনাঃ ক শিক্ষিত কাতে চাকরি ক ঞাম লেখান গে আকঃ দক মনে জঙা এ্যটাঃ সান্তাড় খন দ আলেদ আডি লাফাঙ রে লে চালাও আকানা। অনাতে আলেদ সাধারণ সান্তাড় সাঁও দ বাংলে গাতে আঃ, আলে দলে গাতে আঃ দিকু সাঁও। তাহলে খান নংকান সান্তাড় আঃ উইহৌর ভাবনা দ ঠিক উনি বির তুয়ু লেকাগে। যাহাঃ তিনৌঃ দিন নংকান সান্তাড় ক বির তুয়ু লেকা ক উইহৌর আঃ উনভুর দ সান্তাড় সমাজ দ বাংক আপনার দাড়েয়াঃ আঃ|

Loading